Algemene Leveringsvoorwaarden Webshop

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

Algemene voorwaarden betekent onderhavige algemene voorwaarden.

Dag betekent kalenderdag.
DSBI betekent de onderneming DS Business Improvers, gevestigd aan Sir Winston Churchilllaan 370 F215, te Rijswijk en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27279984.

Klant betekent elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat of aan wilt gaan met DSBI.

Website betekent de website van DSBI, zijnde https://dsbusinessimprovers.nl/shop/.


Toepasselijkheid

Aanbiedingen/offertes

Prijs

Betaling

Accounts en registratie

Levering

Risico-overgang

Ongeacht hetgeen tussen DSBI en de klant omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van DSBI, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of van de door de klant ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.

Eigendomsvoorbehoud

Reclames

Aansprakelijkheid

Software

Vrijwaring

Overmacht en onvoorziene omstandigheden


Retentierecht

DSBI is bevoegd om alle zaken die DSBI van de klant onder zich heeft, onder zich te houden totdat de klant aan al zijn verplichtingen jegens DSBI, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van DSBI, dan is DSBI gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

Ontbinding


Intellectueel eigendom

Overdracht

Het is de klant niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van DSBI te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.


Privacy en veiligheid

Overig

Toepasselijk recht en forumkeuze

top

We zijn momenteel bezig met het plaatsen van software producten in onze shop. Houd de shop in de gaten. Sluiten